اندازه گیری

برای اندازه گیری میزان کاشی مصرفی برای کف و یا دیوار لطفا ابعاد منزل خود را وارد کنید

دیوار
کف
اندازه کاشی
اندازه کاشی
اندازه کاشی
چینش
اندازه اتاق
نتیجه
تعداد جعبه ها
تعداد کاشی ها