ارزش ها

 

ـ مشتری مداری

ـ نوآوری

ـ تعالی سازمانی و نتیجه گرایی

ـ ایمنی، نظم، انضباط، قانونمندی و مسئولیت های اجتماعی

ـ تعهد و مسئولیت پذیری (پاسخ گویی، کار تیمی و اشتراک دانش

ـ یادگیری و بهبود مداوم

ـ مراقبت از سرمایه های انسانی